mdg_kj_bsMiljøpartiet Dei Grøne har eg stemt på så lenge partiet har eksistert.

Tek det ikkje for detaljert her og no, men mellom anna av miljøomsyn har eg vore vegetarianar i 30 år.

Kjøt- og fleskeforbruket i verda (ikkje minst i Noreg) er grotesk.


  • Dyreplageri grunna industriproduksjon av slaktedyr og fuglar ein berre snur ryggen til er ein del av det.


  • Dersom det norske kosthaldet er så ubegripeleg sundt,- kvifor der det då laaange helsekøar, kvifor aukar det på med kreftsjukdomar,- ikkje minst i førdøyingssystemet (kan det me dyttar inn i trynet 4 til 10 x om dagen ha noko med dette å gjere, eller er tanken heilt fjern..? ) Kvifor lever vegetarianerane lenger, og kvifor har dei langt mindre livstilssjukdomar ? Eg berre spør. Men sjølvsagt er ingen, uansett kosthald fødd med garanti.


  • For å produsere 1 kg kjøt går det med 20 000 liter vatn (!), 18 kg korn, ein slepp ut 22 kg CO2. Metangass varmar opp atmosfæren 23 x kva CO2 gjer. Kjøttproduksjonen utgjer 37% av metangassutsleppa. Dinitrogenoksid varmar opp atmosfæren 296 x kva CO2 gjer. Her bidreg kjøttproduksjonen med 65 % av utsleppa !


  • Me er nokre millionar vegetarianerar på kloden som alle lever i beste velgåande,- kva skal me med kjøt ??


  • «Kvar» nordmann et kvart år 77 kg kjøt,- og forbruket aukar. Forbruket i andre land i den vestlege verda er ikkje mindre pr innbyggjar.


  • Så står Kina for tur,-  med aukande levestandard vert ein tydelegvis kjøttsvolten noko som tyder at 1,35 milliardar kinesarar kvar også gjerne vil ete 77 kg kjøt i året.


  • I India aukar levestandarden sakte men sikkert. Der er det ytterlegare 1,23 milliardar, og truleg vil også ein stor del av indarane slafse i seg kjøt og flesk. 


Alt i dag vert det produsert rundt 320 millionar tonn kjøt på jorda,- og slik utviklinga ser ut no stig denne til 455 millionar tonn kjøt innan 2050 i fylgje organisasjonen Globalagriculture samt fleire andre. 

Når ein samanliknar kor mykje berre produksjonen av 1 kg kjøt krev av resursar, ser ein lett at dette ikkje kan gå. Ein FN- rapport frå 2010 slår fast at 70% av ferskvatnforbruket går med til jordbruk,- hovudsakeleg til produksjon av kjøt og mjølkeprodukt.

Same rapporten oppmodar til å legge kosthaldet over mot vegetarbasert ernæring om generasjonane tett etter oss skal unngå kan hende global hungerkatastrofe !


 


BUSS


KVIFOR IKKJE «UNGDOMSKORT» FOR ALLE ?

Om ein verkeleg meiner noko med at folk skal reise kolektivt for å redusere køar og minske forureininga,- kvifor kan ikkje då alle få høve til å kjøpe same produkt som ungdomar mellom 16 og 20 får ??  Dei betalar pr i dag 350,- / mnd og får for denne prisen reise i 1 mnd med absolutt all kolektivtransport som lokalbussar, regionbussar, ekspressbussar, ferger, hurtigbåtar, tog og bybane innan fylket. Dette gjeld Hordaland, men tilsvarande ordningar gjeld i mange andre kommunar og byar også.


Kan ikkje alle få slikt tilbod ? Eksempelvis til kr 500,- / mnd for vaksne (fullprisreisande) ?

Meiner dei som styrer med transport noko med kollektivpratet sitt, eller produserer dei berre støy for at det skal høyrast slik ut ?


Egentleg bør all lokaltrafikk vere gratis. Det får me kome attende til. Eg har skrive eit brev om dette til samferdselskomitéen under den forrige regjeringa. Dei var for feige til å svare.

Sender nok eit til denne også. Men det får vente litt til.
Vennlig helsing


Harald Eide

Stord